Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1200369

Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Nguyệt ấn

Ngày 18/03/2024 09:40:00

Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Nguyệt Ấn

Text Box: ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NGUYỆT ẤN
Số: 251 /QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                          Nguyệt Ân, ngày 02 tháng 12 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Nguyệt Ấn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGUYỆT ẤN

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luận sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Công văn số 557/UBND-CNTT ngày 26/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dân hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng;

Căn cứ Công văn số 724/UBND-VHTT ngày 05/4/2022 của UBND huyện Ngọc Lặc về việc Hướng dân thành lập và hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng;

Xét đề của Văn phòng thống kê UBND xã Nguyệt Ân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Nguyệt Ân gồm các ông (Bà) có tên sau đây:

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:-
                    -
Trực tiếp hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo các Tổ công nghệ cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ; cử thành viên của Ban chỉ đạo hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng triển khai nhiệm vụ.
              -Thiết lập kênh điều hành, chỉ đạo, trao đổi thông tin trên các mạng xã hội (Zalo, Facebook...) để tương tác, trao đổi hàng ngày, báo cáo nhanh tình hình triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế quyết đính số 224/QĐ-UBND  ngày 05/05/2022 của UBND xã Nguyệt Ấn V/v thành lập BCĐ  chuyển đổi số xã Nguyệt Ấn.

Văn phòng thống kê UBND xã Nguyệt Ân và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
-   Như điều 3 QĐ;
-   Lưu VT.
 

                                                                                                                              Lê Đức Dũng

 

                                                                                 DANH SÁCH

Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Nguyệt Ấn

(Kèm theo Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày /02/12/2023của UBND xã Nguyệt n)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ trong bCđ

Ghi chú

1

Ông: Lê Đức Dũng

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

 

2

Ông: Lương Văn Ninh

Phó Chủ tịch UBND

Phó ban TT

 

3

Ông: Lê Văn Tiến

Phó Chủ tịch UBND

Phó ban

 

4

Ông: Vì Thành Hưng

Công chức VH-XH

Thành viên

 

5

Bà: Ngân Thị Hương

Công chức VPTK

Thành viên

 

6

Bà: Tống Thị Thanh

Công chức Văn hóa-xã hội

Thành viên

 

7

Bà: Bùi Thanh Huyền

Công chức Tài chính-KT

Thành viên

 

8

Bà: Lê Thị Minh

Công chức Tư pháp

Thành viên

 

9

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Công chức Tư pháp

Thành viên

 

10

Ông: Lê Quý Nam

Công chức Địa chính NN

Thành viên

 

11

Bà: Lê Thị Hạnh

Công chức Địa chính XD

Thành viên

 

12

Ông: Lê Văn Luật

Cán bộ VTLT. UBND

Thành viên

 

     13

Ông : Bùi Văn Truyền

Cán bộ đài truyền thanh

Thành viên

 

*

Mời các Ông, bà có tên sau đây tham gia vào Ban Chỉ đạo

1

Bà: Hà Thị Hòa

Chủ tịch UBMTTQ xã

Thành viên

 

2

Bà: Lê Thị Thúy Diệu

Bí thư Đoàn xã

Thành viên

 

3

Ông: Bùi Thao Trường

Chủ tịch Hộ CCBChủ

Thành viên

 

4

Bà: Hà Thị Giang

Chủ tịch Hội phụ nữ

Thành viên

 

5

Bà: Phạm Thị Châu

Chủ tịch Hội nông dân

Thành viên

 

 

 

Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Nguyệt ấn

Đăng lúc: 18/03/2024 09:40:00 (GMT+7)

Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Nguyệt Ấn

Text Box: ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NGUYỆT ẤN
Số: 251 /QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                          Nguyệt Ân, ngày 02 tháng 12 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Nguyệt Ấn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGUYỆT ẤN

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luận sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Công văn số 557/UBND-CNTT ngày 26/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dân hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng;

Căn cứ Công văn số 724/UBND-VHTT ngày 05/4/2022 của UBND huyện Ngọc Lặc về việc Hướng dân thành lập và hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng;

Xét đề của Văn phòng thống kê UBND xã Nguyệt Ân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Nguyệt Ân gồm các ông (Bà) có tên sau đây:

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:-
                    -
Trực tiếp hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo các Tổ công nghệ cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ; cử thành viên của Ban chỉ đạo hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng triển khai nhiệm vụ.
              -Thiết lập kênh điều hành, chỉ đạo, trao đổi thông tin trên các mạng xã hội (Zalo, Facebook...) để tương tác, trao đổi hàng ngày, báo cáo nhanh tình hình triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế quyết đính số 224/QĐ-UBND  ngày 05/05/2022 của UBND xã Nguyệt Ấn V/v thành lập BCĐ  chuyển đổi số xã Nguyệt Ấn.

Văn phòng thống kê UBND xã Nguyệt Ân và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
-   Như điều 3 QĐ;
-   Lưu VT.
 

                                                                                                                              Lê Đức Dũng

 

                                                                                 DANH SÁCH

Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Nguyệt Ấn

(Kèm theo Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày /02/12/2023của UBND xã Nguyệt n)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ trong bCđ

Ghi chú

1

Ông: Lê Đức Dũng

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

 

2

Ông: Lương Văn Ninh

Phó Chủ tịch UBND

Phó ban TT

 

3

Ông: Lê Văn Tiến

Phó Chủ tịch UBND

Phó ban

 

4

Ông: Vì Thành Hưng

Công chức VH-XH

Thành viên

 

5

Bà: Ngân Thị Hương

Công chức VPTK

Thành viên

 

6

Bà: Tống Thị Thanh

Công chức Văn hóa-xã hội

Thành viên

 

7

Bà: Bùi Thanh Huyền

Công chức Tài chính-KT

Thành viên

 

8

Bà: Lê Thị Minh

Công chức Tư pháp

Thành viên

 

9

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Công chức Tư pháp

Thành viên

 

10

Ông: Lê Quý Nam

Công chức Địa chính NN

Thành viên

 

11

Bà: Lê Thị Hạnh

Công chức Địa chính XD

Thành viên

 

12

Ông: Lê Văn Luật

Cán bộ VTLT. UBND

Thành viên

 

     13

Ông : Bùi Văn Truyền

Cán bộ đài truyền thanh

Thành viên

 

*

Mời các Ông, bà có tên sau đây tham gia vào Ban Chỉ đạo

1

Bà: Hà Thị Hòa

Chủ tịch UBMTTQ xã

Thành viên

 

2

Bà: Lê Thị Thúy Diệu

Bí thư Đoàn xã

Thành viên

 

3

Ông: Bùi Thao Trường

Chủ tịch Hộ CCBChủ

Thành viên

 

4

Bà: Hà Thị Giang

Chủ tịch Hội phụ nữ

Thành viên

 

5

Bà: Phạm Thị Châu

Chủ tịch Hội nông dân

Thành viên

 

 

 

công khai TTHC