Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1200369

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐANG ỦY XÃ

Ngày 19/03/2024 16:39:00

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chuyến đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

ĐẢNG BỘ HUYÊN NGỌC LẶC


ĐẢNG ỦY XÃ NGUYỆT ẤN

 

Số: 38-CTr-ĐU

*


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Nguyệt Ấn, ngày 07   tháng 03  năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/11/2021
của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chuyến đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đảng ủy xã Nguyệt Ấn xây dựng kế hoạch hành động với những nội dung chủ yếu sau:

I.MỤC DICH, YÊU CẦU
             1.      Mục đích

Nhằm cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 06-NQ/TƯ của Tỉnh ủy bàng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực, ngành nghề, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, quản lý điều hành của chính quyền và hoạt động của các cơ quan, đơn vị; nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tê-xã hội trong tình hình mới

2.      Yêu cầu

-      Việc triển khai, tổ chức thực hiện chuyển đổi số phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, liên thông, chặt chẽ giữa các cơ quan, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và người dân; ưu tiên xây dựng chính quyền điện tử để thúc đẩy,dẫn dắt phát triển kinh tế số,xã hội số.

      II.NỘI DUNG

1.      Đay mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thửc về chuyển đổi số.

-      Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các hình thức tuyên truyền sinh động, hiệu quả; nhất là trên môi trường số để cán bộ đảng viên, người dân và doanh nghiệp địa phương nhận thức đầy đủ và tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện chuyển đổi số.

-      Tổ chức các khóa học, chương trình để trao đổi về chuyển đổi số, xu thế và tính tất yếu của chuyển đổi số hiện nay trong doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh, về sử dụng nguồn dữ liệu mở để khai thác các giá trị nhằm phát triển doanh nghiệp trong thời đại số; chia sẻ kinh nghiệm của những doanh nghiệp thành công trong chuyển đổi số.

-      Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về kế hoạch và kết quả thực hiện chuyển đổi số của địa phương trên cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử

của ƯBND xã.

2.      Ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số

Xây dựng và ban hành các cơ chế,chính sách đảm bảo điều kiện nhằm thúc đấy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn xã bao gồm: Cập nhật, chuẩn hóa các hệ thống thông tin theo Kiến trúc chính quyền điện tử và Kiến trúc ICT cho đô thị thông minh. Thực hiện bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chuyển đổi số cấp xã; Quy chế quản lý,vận hành sử dụng và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, chính quyền xã Nguyệt Ấn; phát triển doanh nghiệp số.Chính sách khuyến khích chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số trên địa bàn xã; chính sách tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao phục vụ phát triển đô thị thông minh và dịch vụ số giai đoạn 2023-2030 và xây dựng quy chế quản lý,vận hành duy trì hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung.

3.     Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyến đối số trong các ngành, lĩnh vực; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyến đối so.

Tạo điều kiện để các doanh nghiệp viễn thông đầu tư phát triển hạ tầng băng thông rộng cố định, nâng cấp hạ tầng mạng di động 4G, phát triển hạ tầng mạng di động 5G; khuyến khích các doanh nghiệp CNTT có đủ năng lực tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng, triển khai những ứng dụng dịch vụ, nền tảng, giải pháp công nghệ mới để chuyển đổi số đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội...

Thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, tạo sự thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong triển khai thực hiện chuyển đổi số..

Tạo nguồn nhân lực về CNTT để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; trong đó chú trọng về bảo đảm an toàn thông tin phục vụ cho các hệ thống thông tin dùng chung của xã.

4.    Đấy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hình thành chính quyền số để dẫn dắt, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng các đô thị thông minh.

Đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin để quản lý và phục vụ kết nối dữ liệu của cơ quan nhà nước một cách an toàn ổn định và hiệu quả;mạng truyền số liệu chuyên dùng tới 100% các cơ quan Đảng,chính quyền,đoàn thể; đảm bảo hệ thống trang thiết bị phục vụ họp trực tuyến của chính quyền xã..

Triển khai các ứng dụng sử dụng công nghệ số trong lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế, giáo dục, giao thông, tài nguyên môi trường, nông nghiệp, năng lượng, quản lý đô thị, an ninh trật tự, thương mại điện tử. Đảm bảo kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của xã với nền tảng tích hợp,chia sẻ dữ liệu của huyện để trao đổi, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ phân tích ra quyết định của các cấp lãnh đạo;duy trì hệ thống thông tin báo cáo của xã, từng bước tự động hóa cồng tác báo cáo,thống kê phục vụ sự chỉ đạo, điều hành nhanh chóng, kịp thời, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu của cơ quan nhà nước.

Số hóa tài liệu, dữ liệu để xây dựng kho dữ liệu lớn (Big Data) và cổng dữ liệu mở để cung cấp thông tin,chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan và với doanh nghiệp,người dân.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của cổng dịch vụ công của xã theo hướng cung cấp dịch vụ số,kết nối, tích hợp với cổng dịch vụ công và cổng thanh toán trực tuyến các cấp.Tham gia hệ thống thông tin một cửa điện tử liên thông 3 cấp xㄠhuyện, tỉnh để tạo lập hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; để đảm bảo 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ công mức độ 4.

Xây dựng, vận hành hiệu quả thôn thông minh, đô thị thông minh đảm bảo người dân có thể lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu như sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ y tế thông minh, giáo dục thông minh, giao thông thông minh, thông tin bất động sản,việc làm, các tiện ích của thương mại điện tử và kinh tế sổ..

5.Tập trung phát triển mạnh kinh tế số để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của các ngành, các sản phẩm, các doanh nghiệp.

- Cung cấp các phân tích dữ liệu lớn về tình hình và xu thế thị trường trong và ngoài nước,định hướng phát triển kinh tế; trong đó tập trung cập nhật đầy đủ, kịp thời CSDL về tài nguyên môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hóa, du lịch, quy hoạch, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng thương mại trên cổng dữ liệu mở (Open Data), giúp các doanh nghiệp định hướng, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và kế hoạch chuyển đổi số để phát triển kinh tế số phù hợp, theo phương châm lấy doanh nghiệp làm trung tâm và động lực để phát triển từ đó tạo điều kiện thuận lợi, công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân.

Tồ chức kết nối giữa doanh nghiệp thương mại điện tử với các doanh nghiệp sản xuất theo từng ngành hàng để tạo thêm các chuỗi liên kết mới; hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử dành cho hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động có điều kiện chuyển đổi sang cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số; thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp để sản xuất thông minh, đổi mới mô hình quản trị dựa trên nền tảng số, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

6.Phát triển xã hội số, góp phần xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống của ngưòi dân

Hoàn thiện các dịch vụ số trên nền tảng chính quyền số, đô thị thông minh qua nhiều kênh giao tiếp giúp người dân có thể lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu như sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ y tế thông minh, giáo dục thông minh, giao thông thông minh, thông tin bất động sản, việc làm, các tiện ích của thương mại điện tử và kinh tế chia sẻ... để mang lại sự hài lòng cho người dân thông qua chuyển đổi số.

Phát triển hệ thống Wifi miễn phí tại các khu dân cư để phục vụ phát triển xã hội số. Triển khai các kênh tương tác trực tuyến để người dân tham gia, giám sát hoạt động xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật, ra quyết định của cơ quan nhà nước.

ứng dụng công nghệ số vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn: Xây dựng hệ thống thông tin số về an ninh, trật tự

7.Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin trong thực hiện chuyển đổi số.

Tăng cường công tác tuyên truyền thông tin để nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh thông tin mạng cho cán bộ công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp thuộc phạm vi, địa bàn quản lý. Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng và nền tảng số thực hiện các giải pháp trong công tác bảo đảm an toàn thông tin tạo niềm tin của người dân tham gia các hoạt động trên môi trường mạng từ đó thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.
                III.T CHỨC THỰC HIỆN

Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã để chỉ đạo, đôn đốc, điều phối chung việc triển khai thực hiện chương trình và các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn xã. Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp tình hình, triển khai các nhiệm vụ của địa phương, đề xuất các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

y ban nhân dân xã căn cứ chương trình hành động, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện, trong đó xác định cụ thể mục tiêu, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm phải thực hiện để bảo đảm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc thì kịp thời báo cáo Đảng ủy xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

-       Ban TVHU (b/c);

-       Các ban, VPHU (b/c);

-       Các đ/c ĐUV Chị bộ trực thuộc;

-       TT HĐND, UBND, UBMTTQ, đoàn thể xã;

-       Lưu Đảng ủy./.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Lưu Đình Thường

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐANG ỦY XÃ

Đăng lúc: 19/03/2024 16:39:00 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chuyến đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

ĐẢNG BỘ HUYÊN NGỌC LẶC


ĐẢNG ỦY XÃ NGUYỆT ẤN

 

Số: 38-CTr-ĐU

*


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Nguyệt Ấn, ngày 07   tháng 03  năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/11/2021
của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chuyến đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đảng ủy xã Nguyệt Ấn xây dựng kế hoạch hành động với những nội dung chủ yếu sau:

I.MỤC DICH, YÊU CẦU
             1.      Mục đích

Nhằm cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 06-NQ/TƯ của Tỉnh ủy bàng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực, ngành nghề, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, quản lý điều hành của chính quyền và hoạt động của các cơ quan, đơn vị; nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tê-xã hội trong tình hình mới

2.      Yêu cầu

-      Việc triển khai, tổ chức thực hiện chuyển đổi số phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, liên thông, chặt chẽ giữa các cơ quan, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và người dân; ưu tiên xây dựng chính quyền điện tử để thúc đẩy,dẫn dắt phát triển kinh tế số,xã hội số.

      II.NỘI DUNG

1.      Đay mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thửc về chuyển đổi số.

-      Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các hình thức tuyên truyền sinh động, hiệu quả; nhất là trên môi trường số để cán bộ đảng viên, người dân và doanh nghiệp địa phương nhận thức đầy đủ và tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện chuyển đổi số.

-      Tổ chức các khóa học, chương trình để trao đổi về chuyển đổi số, xu thế và tính tất yếu của chuyển đổi số hiện nay trong doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh, về sử dụng nguồn dữ liệu mở để khai thác các giá trị nhằm phát triển doanh nghiệp trong thời đại số; chia sẻ kinh nghiệm của những doanh nghiệp thành công trong chuyển đổi số.

-      Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về kế hoạch và kết quả thực hiện chuyển đổi số của địa phương trên cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử

của ƯBND xã.

2.      Ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số

Xây dựng và ban hành các cơ chế,chính sách đảm bảo điều kiện nhằm thúc đấy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn xã bao gồm: Cập nhật, chuẩn hóa các hệ thống thông tin theo Kiến trúc chính quyền điện tử và Kiến trúc ICT cho đô thị thông minh. Thực hiện bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chuyển đổi số cấp xã; Quy chế quản lý,vận hành sử dụng và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, chính quyền xã Nguyệt Ấn; phát triển doanh nghiệp số.Chính sách khuyến khích chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số trên địa bàn xã; chính sách tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao phục vụ phát triển đô thị thông minh và dịch vụ số giai đoạn 2023-2030 và xây dựng quy chế quản lý,vận hành duy trì hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung.

3.     Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyến đối số trong các ngành, lĩnh vực; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyến đối so.

Tạo điều kiện để các doanh nghiệp viễn thông đầu tư phát triển hạ tầng băng thông rộng cố định, nâng cấp hạ tầng mạng di động 4G, phát triển hạ tầng mạng di động 5G; khuyến khích các doanh nghiệp CNTT có đủ năng lực tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng, triển khai những ứng dụng dịch vụ, nền tảng, giải pháp công nghệ mới để chuyển đổi số đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội...

Thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, tạo sự thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong triển khai thực hiện chuyển đổi số..

Tạo nguồn nhân lực về CNTT để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; trong đó chú trọng về bảo đảm an toàn thông tin phục vụ cho các hệ thống thông tin dùng chung của xã.

4.    Đấy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hình thành chính quyền số để dẫn dắt, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng các đô thị thông minh.

Đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin để quản lý và phục vụ kết nối dữ liệu của cơ quan nhà nước một cách an toàn ổn định và hiệu quả;mạng truyền số liệu chuyên dùng tới 100% các cơ quan Đảng,chính quyền,đoàn thể; đảm bảo hệ thống trang thiết bị phục vụ họp trực tuyến của chính quyền xã..

Triển khai các ứng dụng sử dụng công nghệ số trong lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế, giáo dục, giao thông, tài nguyên môi trường, nông nghiệp, năng lượng, quản lý đô thị, an ninh trật tự, thương mại điện tử. Đảm bảo kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của xã với nền tảng tích hợp,chia sẻ dữ liệu của huyện để trao đổi, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ phân tích ra quyết định của các cấp lãnh đạo;duy trì hệ thống thông tin báo cáo của xã, từng bước tự động hóa cồng tác báo cáo,thống kê phục vụ sự chỉ đạo, điều hành nhanh chóng, kịp thời, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu của cơ quan nhà nước.

Số hóa tài liệu, dữ liệu để xây dựng kho dữ liệu lớn (Big Data) và cổng dữ liệu mở để cung cấp thông tin,chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan và với doanh nghiệp,người dân.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của cổng dịch vụ công của xã theo hướng cung cấp dịch vụ số,kết nối, tích hợp với cổng dịch vụ công và cổng thanh toán trực tuyến các cấp.Tham gia hệ thống thông tin một cửa điện tử liên thông 3 cấp xㄠhuyện, tỉnh để tạo lập hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; để đảm bảo 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ công mức độ 4.

Xây dựng, vận hành hiệu quả thôn thông minh, đô thị thông minh đảm bảo người dân có thể lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu như sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ y tế thông minh, giáo dục thông minh, giao thông thông minh, thông tin bất động sản,việc làm, các tiện ích của thương mại điện tử và kinh tế sổ..

5.Tập trung phát triển mạnh kinh tế số để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của các ngành, các sản phẩm, các doanh nghiệp.

- Cung cấp các phân tích dữ liệu lớn về tình hình và xu thế thị trường trong và ngoài nước,định hướng phát triển kinh tế; trong đó tập trung cập nhật đầy đủ, kịp thời CSDL về tài nguyên môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hóa, du lịch, quy hoạch, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng thương mại trên cổng dữ liệu mở (Open Data), giúp các doanh nghiệp định hướng, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và kế hoạch chuyển đổi số để phát triển kinh tế số phù hợp, theo phương châm lấy doanh nghiệp làm trung tâm và động lực để phát triển từ đó tạo điều kiện thuận lợi, công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân.

Tồ chức kết nối giữa doanh nghiệp thương mại điện tử với các doanh nghiệp sản xuất theo từng ngành hàng để tạo thêm các chuỗi liên kết mới; hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử dành cho hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động có điều kiện chuyển đổi sang cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số; thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp để sản xuất thông minh, đổi mới mô hình quản trị dựa trên nền tảng số, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

6.Phát triển xã hội số, góp phần xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống của ngưòi dân

Hoàn thiện các dịch vụ số trên nền tảng chính quyền số, đô thị thông minh qua nhiều kênh giao tiếp giúp người dân có thể lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu như sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ y tế thông minh, giáo dục thông minh, giao thông thông minh, thông tin bất động sản, việc làm, các tiện ích của thương mại điện tử và kinh tế chia sẻ... để mang lại sự hài lòng cho người dân thông qua chuyển đổi số.

Phát triển hệ thống Wifi miễn phí tại các khu dân cư để phục vụ phát triển xã hội số. Triển khai các kênh tương tác trực tuyến để người dân tham gia, giám sát hoạt động xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật, ra quyết định của cơ quan nhà nước.

ứng dụng công nghệ số vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn: Xây dựng hệ thống thông tin số về an ninh, trật tự

7.Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin trong thực hiện chuyển đổi số.

Tăng cường công tác tuyên truyền thông tin để nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh thông tin mạng cho cán bộ công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp thuộc phạm vi, địa bàn quản lý. Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng và nền tảng số thực hiện các giải pháp trong công tác bảo đảm an toàn thông tin tạo niềm tin của người dân tham gia các hoạt động trên môi trường mạng từ đó thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.
                III.T CHỨC THỰC HIỆN

Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã để chỉ đạo, đôn đốc, điều phối chung việc triển khai thực hiện chương trình và các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn xã. Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp tình hình, triển khai các nhiệm vụ của địa phương, đề xuất các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

y ban nhân dân xã căn cứ chương trình hành động, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện, trong đó xác định cụ thể mục tiêu, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm phải thực hiện để bảo đảm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc thì kịp thời báo cáo Đảng ủy xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

-       Ban TVHU (b/c);

-       Các ban, VPHU (b/c);

-       Các đ/c ĐUV Chị bộ trực thuộc;

-       TT HĐND, UBND, UBMTTQ, đoàn thể xã;

-       Lưu Đảng ủy./.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Lưu Đình Thường

công khai TTHC